1

1
1
Home » , , , » วัดในประเทศไทย

วัดในประเทศไทย


วัดในประเทศไทย

เว็บไซท์ ธรรมะไทย ได้รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป

    วัดประจำรัชกาล
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๑
วัดอรุณราชวราราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๒
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชโอรสาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๓
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๔
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๕
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช
วัดประจำรัชกาลที่ ๖
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดประจำรัชกาลที่ ๗
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุทัศนเทพวราราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดประจำรัชกาลที่ ๘
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดประจำรัชกาลที่ ๙
     
** ข้อมูลวัดประจำรัชกาลจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

    กรุงเทพมหานคร
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระแก้วมรกต
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุทัศนเทพวราราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบวรนิเวศวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นเอก
ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราช
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระศรีมหาธาตุ
พระอารามหลวง ชั้นเอก
   
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดจักรวรรดิราชาวาส
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทพศิรินทราวาส
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดประยุรวงศาวาส
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมกุฎกษัตริยาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดชนะสงคราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดระฆังโฆสิตาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพิชยญาติการาม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชนัดดาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสระเกศ
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชาธิวาส
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชสิทธาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดอนงคาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดโสมนัสวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสุวรรณาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบรมนิวาส
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นโท
เจ้าคณะภาค ๓
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดไตรมิตรวิทยาราม
พระอารามหลวง ชั้นโท
หลวงพ่อทองคำสุโขทัยไตรมิตร
   
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดดุสิดาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทพธิดาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดยานนาวา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดสัมพันธวงศาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบุปผาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปทุมวนาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดชิโนรสาราม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราชผาติการาม
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดปากน้ำ
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดอินทรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
   
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดยางสุทธาราม
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเสมียนนารี
วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี ๒๕๓๑
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดนาคปรก
พระปางนาคปรก
 
       
    ภาคกลาง
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
พุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดอโศการาม
จ.สมุทรปราการ
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดญาณเวศกวัน
อ.สามพราน จ.นครปฐม
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธบาท
จ.สระบุรี
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดเสนาสนาราม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดสุวรรณดาราราม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดนิเวศธรรมประวัติ
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพนัญเชิง
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวงชั้นโท
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปรมัยยิกาวาส
จ.นนทบุรี
พระอารามหลวง ชั้นโท
วัดโสธรวราราม
จ.ฉะเชิงเทรา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพระนอนจักรสีห์
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวงชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดพิกุลทอง
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดโบสถ์์
จ.สิงห์บุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วิหารพระมงคลบพิตร
จ.พระนครศรีอยุธยา
พระมงคลบพิตร
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดมเหยงคณ์
จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนักวิปัสสนา บวชเนกขัมม
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปัญญานันทาราม
จ.ปทุมธานี
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรต์ จังหวัดปทุมธาน
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดบัวงาม
จ.ราชบุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดมหาธาตุ วรวิหาร
จ.ราชบุรี
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
จ.ชัยนาท
หลวงปู่ศุข
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดสวนแก้ว
จ.นนทบุรี
พระพยอม กัลยาโณ
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดไชโยวรวิหาร
จ.อ่างทอง
พระมหาพุทธพิมพ์
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
จ.สมุทรสาคร
วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา
       
    ภาคเหนือ
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จ.พิษณุโลก
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดพระสิงห์
จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นเอก
รายละเอียด
วัดพระธาตุหริภุญไชย
จ.ลำพูน
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กอ่าน ข้อมูลวัด
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จ.สุโขทัย
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นโท
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่
วัดท่าตอน
จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดพระแก้ว จ.เชียงราย
วัดพระแก้ว
จ.เชียงราย
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
จ.ลำปาง
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง
จ.ลำปาง
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดท่าหลวง
วัดท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดนาควัชรโสภณ
วัดนาควัชรโสภณ
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พระอารามหลวง ชั้นตรี
วัดจองกลาง-จองคำ
วัดจองกลาง-วัดจองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โบราณสถานคู่เมืองแม่ฮ่องสอน
วัดร่องขุ่น
วัดร่องขุ่น
จ.เชียงราย
วัดราษฏร์
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โบราณสถานคู่เมืองลำปาง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
จ.น่าน
พระบรมธาตุแช่แห้ง
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
พระแท่นศิลาอาสน์
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดคีรีวงศ์
จ.นครสวรรค์
วัดราษฏร์
คลิ๊กอ่านรายละเอียด
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร (ธ)
จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นตรี
    ภาคตะวันออก
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดญาณสังวราราม
จ.ชลบุรี
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเขาสุกิม
จ.จันทบุรี
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสายวิปัสสนา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดหนองสนม
อ.เมือง จ.ระยอง
ศูนยเผยแผ่พระพุทธศานาจังหวัดระยอง
 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระธาตุพนม
จ.นครพนม
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
จ.นครราชสีมา
พระพุทธสกลสีมามงคล
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดกลางมิ่งเมือง
จ.ร้อยเอ็ด
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระนารายณ์มหาราช
จ.นครราชสีมา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดบึง
จ.นครราชสีมา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดหนองป่าพง
จ.อุบลราชธานี
วัดป่า สายปฏิบัติธรรม หลวงปู่ชา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเขาพระอังคาร
จ.บุรีรัมย์
โบราณสถานเก่าแก่
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดกลางกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดหินหมากเป้ง
จ.หนองคาย
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดทุ่งศรีเมือง
จ.อุบลราชธานี
วัดเก่าแก่
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)
อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดป่าภูก้อน
อ.นายูง จ.อุดรธานี
พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ
    ภาคใต้
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดพระมหาธาตุ
จ.นครศรีธรรมราช
พระอารามหลวง ชั้นเอก
วัดพระบรมธาตุไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี
พระอารามหลวง ชั้นเอก
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)
จ.ปัตตานี
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดชลธาราสิงเห
จ.นราธิวาส
วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดมัชฌิมาวาส
จ.สงขลา
พระอารามหลวง ชั้นตรี
คลิ๊กดูรายละเอียด
สวนโมกขพลาราม
จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักปฏิบัติธรรม
โดยท่านพุทธทาส ภิกขุ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วัดถ้ำขวัญเมือง
จ.ชุมพร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

vdo เทศนาธรรม

vdo

ฟังวิทยุธรรมะออนไลน์

สถานีวิทยุพุทธศาสนา - คลื่นธรรมะออนไลน์

หมายเหตุ : บางช่วงเวลาอาจไม่สามารถฟังผ่านออนไลน์ได้ เนื่องจากข้อมูลต้นทางอาจมีข้อขัดข้องต่าง ๆ ได้เสมอ อย่างไรก็ตามยังมีรายการธรรมะให้ฟังผ่านทางวิทยุได้อีกมากมายครับ 1. สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนา วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง http://www.watkoh.com 2. วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี http://www.sanghathandhamma.com/ 3. หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน http://www.luangta.com สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25MHz. TV. ผ่านดาวเทียม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด


สถานีวิทยุอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สถานีวิทยุ คนกลางเมืองเสียงธรรมเพื่อชีวิต (กทม.) คลื่น FM 102.25 โดย พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น. – 24.00 น. รายการ “แสงธรรมส่องชีวิต” สถานีวิทยุธรรมมงคล คลื่น FM 92.75 โดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 ซ.ปุณณวิถี แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. โทรศัพท์ 0-2741-3988, 0-2741-8867 ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. – 24.00 น. http://www.dhammastation.com

สถานที่เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ & โทรทัศน์ “มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา” โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ออกอากาศรายการสนทนาธรรม ทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุ ตามวัน – เวลาในตาราง http://www.dhammahome.com/front/static/radio.php

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พ.ช.) FM 104.25 อาคารวิทยุพุทธมณฑล (สาย ๔) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๕๘๖, ๐-๒๔๔๑-๔๕๑๒, ๐-๒๔๔๑-๕๑๓๙ http://www.thaibudradio.com/

รายการวิทยุธรรมะ Online โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย http://www.mbuonline.mbu.ac.th

รายการวิทยุธรรมะ Online โดย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย http://www.bpct.org/

อ่านอัพเดตทุกวัน....ทันข่าว

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. เว็บบล็อกรวบรวม เทศนาธรรมะ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger